0700 10566

Други кредити за физически лица - Овърдрафт

Кредит Комерс АД предоставя кредити овърдрафт на Физически Лица и представители на частния сектор, при които се олихвява само използваната част от главницата по кредита.

Лихвеният процент е на годишна база по договаряне.


Формуляр за отпускане на потребителски кредит
Свали като .pdf