0700 10566

Конкуретни условия и професионализъм!

Предлагаме на своите клиенти различни кредитни продукти като целта ни е да удовлетворим Вашите нужди и намерим оптимално решение.

Към всеки Наш клиент се подхожда индивидуално и с професионализъм.

Потребителски кредити

 • Кредит Комерс АД предоставя кредити на Физически Лица в размер до 2 000 лв. със срок на кредита до 12 месеца.

  Дружеството не предлага сключване на договори за кредит от разстояние (по електронен път или по телефон).

  Лихвен процент:

  • Лихвеният процент е на годишна база по договаряне.

  Обезпечение:

  • Запис на заповед и поръчителство
  • Застраховка живот на кредитополучател в полза на Кредит Комерс АД.

  Погасяване:

  • Месечни анюитетни вноски или
  • Намаляващи месечни вноски.
 • Кредити с максимален размер до 15,000 лв.

  Кредит Комерс АД не предлага сключване на договори за кредит от разстояние (по електронен път или по телефон).

  Обезпечение:

  • Запис на заповед и един поръчител за кредити до 10,000 лв.
  • За кредити от 10,001 лв. до 15,000 лв. – запис на заповед и двама поръчители.
  • Застраховка живот на кредитополучател в полза на Кредит Комерс АД.

  Погасяване:

  • Месечни анюитетни вноски или
  • Намаляващи месечни вноски.

Други кредити за физически лица

 • Цел: предоставят се за закупуване на недвижим имот, строителство, реконструкция или ремонт на такъв, както и за текущи нужди.

  Размер на кредита:
  • До 60% от пазарната оценка на обезпечението

  Максимален срок:
  • До 5 години.
  • При всички кредити, срокът на кредита увеличен с възрастта на кредитоискателя/солидарния длъжник не следва да надвишава 80 години.

  Лихвен процент:
  • Лихвен процент на годишна база по договаряне.
 • Кредит Комерс АД предоставя кредити овърдрафт на Физически Лица и представители на частния сектор, при които се олихвява само използваната част от главницата по кредита.

  Лихвеният процент е на годишна база по договаряне.

 • Кредит Комерс АД предоставя кредити с цел рефинансиране на кредити (обединяване на задължения) към банкови и небанкови финансови институции. Целта е да се избегне свръхзадлъжнялост на кредитополучателите и тяхната неплатежоспособност.

  Изготвя се погасителен план, който е съобразен с доходите на кредитополучателя и позволява разумно управление на неговите средства.

  Условията по кредити с цел рефинансиране са същите както при потребителските и ипотечните кредити за Физически Лица.

Кредити за юридически лица

 • Кредитите се предоставят при недостиг на оборотни средства и се използват във връзка с дейността на кредитополучателя.

 • Кредитите се предоставят за финансиране и изпълнение на проекти с инвестиционна цел.

 • Кредитите се предоставят при недостиг на оборотни средства и се използват във връзка с дейността на кредитополучателя, като се олихвява само използваната част от главницата по кредита.

 • Финансирането се предоставя за погасяване на задължения по съществуващи кредити отпуснати от други финансови институции.

Други услуги

 • Клон Варна работи и с клиенти желаещи да закупят или продадат чуждестранна валута.

 • Във връзка със своята кредитна дейност, Кредит Комерс АД предоставя застраховки на своите клиенти от застрахователната компания UNIQA.

  Включени са застраховките живот на кредитополучател, застраховките на недвижимо имущество на Физически и Юридически Лица, както и всички останали застрахователни продукти на компанията.